Ondersteuning


Ondersteuningsniveaus:

Op onze school is een structuur die uitgaat van 3 ondersteuningsniveaus.

Ondersteuningsniveau 1:

Ondersteuningsniveau 1 is onze basiszorg. Deze is voldoende voor 75 % van onze leerlingen en is de basis van waaruit wij werken.
Binnen ondersteuningsniveau 1 passen de groepsplannen die door de leerkracht worden opgesteld. Hierin staat omschreven wat wij in basis binnen ons GBO – onderwijs bieden aan leerlingen.

Ondersteuningsniveau 2:

Ondersteuningsniveau 2 is een intensievere vorm van ondersteuning die meestal geldt voor een klein groepje leerlingen in de klas. Dit zijn leerlingen waarbij de basisondersteuning niet voldoende is.
Op het gebied van leren kan dit betekenen dat een leerling extra en/of aangepaste uitleg krijgt, gebruik mag maken van materialen bij bijvoorbeeld rekenen of dat er extra leertijd wordt ingezet voor een gebied waarmee een leerling moeite heeft.
Op het gebied van sociaal gedrag kan een intensievere vorm van ondersteuning betekenen dat er bijvoorbeeld een speciaal beloningssysteem ingezet wordt.
Deze extra ondersteuning wordt apart omschreven in het groepsplan.

Ondersteuningsniveau 3:

Ondersteuningsniveau 3 is een zeer intensieve vorm van ondersteuning die meestal geldt voor een enkele leerling binnen de groep. Voor deze leerling kan bijvoorbeeld een keuze gemaakt worden om de hoeveelheid leerstof te verminderen en/of een andere methode aan te bieden.
Op het gebied van sociaal gedrag kan het betekenen dat er (extra) onderzoek nodig is om te bepalen hoe er (beter) aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van de leerling.
De intensieve vorm van ondersteuning binnen ondersteuningsniveau 3 wordt omschreven in een individueel handelingsplan.

Groeps-/leerlingbespreking:

Gedurende het hele jaar is er nauw overleg tussen de leerkracht, intern begeleider, directeur en andere ondersteuners binnen de school. Bij de start van het schooljaar en halverwege het schooljaar vindt een groeps- en leerlingbespreking plaats. Tijdens deze bespreking bespreken de leerkracht, intern begeleider en eventueel de directeur de vorderingen van de groep en individuele leerlingen. Het doel van dit gesprek is de vorderingen van leerlingen goed te volgen en zo snel mogelijk te signaleren als er extra inzet / ondersteuning nodig lijkt te zijn. Deze bespreking is gericht op de ondersteuning binnen ondersteuningsniveau 1 en 2.

Ondersteuningsteam:

Leerlingen waar ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 voor wordt ingezet, worden 1 x per 6 weken besproken in het ondersteuningsteam. In dit team zit de directeur, orthopedagoog, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werkende, jeugdarts en eventueel andere deskundigen.
Als een leerling in het ondersteuningsteam wordt besproken, wordt een casemanager aan de leerling gekoppeld. Deze zorgt ervoor dat de ondersteuning die nodig is goed gecoördineerd wordt en heeft dus nauw contact met de leerkracht.
Ouders worden te allen tijde geïnformeerd en op de hoogte gehouden door de leerkracht als een leerling besproken wordt in het ondersteuningsteam.

Leerlingvolgsysteem:

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys.
In dit systeem wordt de ontwikkeling van de leerling tijdens zijn / haar schoolloopbaan op De Wijngaard bijgehouden.
Alle medewerkers hebben toegang tot dit systeem.

Interne begeleiding:

De interne begeleider is de coördinator van de ondersteuning voor de kinderen in de groepen.

Binnen ons speciaal basisonderwijs is meer ondersteuning voor kinderen:

Pedagogische ondersteuning

De orthopedagogen, mevr. Sara vd Veer, mevr. Linde Pes en mevr. Michelle Kamer nemen psychologische testen af. Zij stellen mede de ontwikkelingsperspectieven op en bespreekt deze samen met de intern begeleider en met de leerkracht.
Wanneer een leerling op het sociaal-emotionele vlak extra begeleiding nodig heeft, kan de leerling via toewijzing van het zorgteam ondersteuning van de orthopedagoge krijgen.
De werkdagen van mevr. vd Veer zijn maandag, donderdag,
De werkdagen van mevr. Pes zijn maandag, donderdag,
De werkdag van mevr. Kamer zijn maandag, dinsdag, donderdag 

Maatschappelijke ondersteuning

Onze schoolmaatschappelijk deskundige is mevr. Petra Jansen. Zij is de schakel tussen school, thuis en eventueel betrokken
hulpverleningsinstanties.
Mevr. Jansen werkt met ouders en kinderen, voor wie het extra belangrijk is om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen.
Mevr. Jansen is iedere maandag en donderdag op school te bereiken.

Logopedische ondersteuning

Mevr. Jeanine Huijnen verzorgt de logopedische ondersteuning op De Wijngaard
Problemen in de spraak- en taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling van kinderen. Zonder taal kunnen we moeilijk duidelijk maken wat we denken, voelen of willen. Ook voor het leren lezen, schrijven en
rekenen is een goede ontwikkeling van de spraak en de taal van belang. Problemen bij het leren lezen en schrijven kunnen hun oorsprong hebben in een gebrekkige spraak- en taalontwikkeling.
Alle nieuw geplaatste leerlingen worden door de logopedist bekeken. Naar aanleiding hiervan kan, samen met de leerkracht, besloten worden tot logopedische hulp. De hulp kan individueel of in kleine groepjes gegeven worden en varieert van één tot twee keer per week.
Er wordt bovendien taaltraining gegeven in de groepen. Individuele logopedische hulp vindt vooral plaats op het gebied van de taalontwikkeling. De logopediste oefent alles met een kind wat te maken heeft met luisteren, begrijpen, praten en vertellen.
In sommige gevallen geeft de logopediste alleen advies aan de ouders. Bij specifieke logopedische problemen zoals stotteren, heesheid of mondfuncties vindt verwijzing plaats naar logopedie buiten school.
Mevr. Huijnen werkt op maandag, donderdag en vrijdag ochtend

Sociale vaardigheidstraining

Binnen de groepen wordt gewerkt met PBS en de methode De Vreedzame
School.
In de schoolverlatersgroepen wordt het Rots&Waterpogramma gevolgd. Dhr. Maurice Beiler verzorgt samen met de leerkrachten het programma Rots&Water.

Kinderfysiotherapie en ergotherapie

Mevr. Katusha Esser is de fysiotherapeut binnen de school. Zij maakt gebruik van ons speellokaal.
Fysiotherapie wordt op donderdag gegeven.

 

schoolondersteuningsprofiel</p> <p>

2022-2023

Download PDF