Onderwijs


Onderwijsbehoeften:

Ons onderwijs richt zich op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Een onderwijsbehoefte is datgene wat een leerling nodig heeft om zich op een positieve manier te ontwikkelen. In plaats van te kijken naar wat er mis is, zoeken wij naar wat een kind nodig heeft.

Een voorbeeld van een onderwijsbehoefte, is: “Deze leerling heeft instructie nodig, waarbij de leraar voordoet en hardop denkt.”

Meestal is het zo dat meerdere leerlingen uit één groep dezelfde behoeften hebben, waardoor de leerkracht een specifieke aanpak kan inzetten voor een groepje leerlingen. Sommige leerlingen hebben echter extra, individuele onderwijsbehoeften om tot ontwikkeling te komen. Ook hier is, zoveel als mogelijk, aandacht voor op onze school.

Groepsplannen:

Het handelen van een leerkracht is dus afhankelijk van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat een leerkracht doet, hoe een leerkracht handelt, welke doelen hij / zij wil bereiken met leerlingen, welke leerstof hiervoor aan wordt geboden en welke materialen en middelen hiervoor nodig zijn wordt allemaal vermeld in een groepsplan. Aan het begin van het schooljaar stelt een leerkracht een groepsplan op voor vakken als rekenen, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, taal en schrijven. Na de toetsperiode van december worden de doelen van rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen geëvalueerd. Hierna wordt voor deze 4 vakken opnieuw een groepsplan opgesteld voor de periode tot einde schooljaar.

Een plan dat gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt 3 x per jaar opgesteld en geëvalueerd.

Toetsen en opbrengsten:

Toetsgegevens van de toetsperiode in december en juni worden niet alleen gebruikt voor de leerlingrapporten en groepsplannen, maar ook om ons onderwijs kritisch te bekijken. Wij kijken namelijk op schoolniveau ook naar de CITO – uitslagen. Deze toetsscores plaatsen wij in een “datamuur”. Zo maken wij een “foto” van onze school. Hoeveel kinderen halen volgens onze norm een voldoende score? Kunnen wij verklaren waarom de toetsuitslagen bij de ene groep hoger zijn dan bij de andere groep? Welke verbeterpunten stellen wij voor ons onderwijs?

Daar waar nodig stellen wij verbeterdoelen op. Op deze manier streven wij er voortdurend naar om onze leerlingen onderwijs te bieden dat hen uitdaagt en hun mogelijkheden optimaal benut.

Deze manier van omgaan met toetsuitslagen heet “opbrengstgericht werken”.

Constructieve samenwerking met ouders en leerlingen:

Wij vinden het belangrijk leerlingen en ouders te informeren en zoveel mogelijk te betrekken en samen te werken. Er zijn regelmatig geplande momenten van overleg om in gesprek te gaan over de onderwijsbehoeften van uw kind, de doelen die wij met elkaar stellen, zijn / haar vorderingen en andere zaken die aandacht verdienen. Als de handen ineen geslagen worden, is de kans op een succesvolle schoolgang vele malen groter.

image