PBS


PBS
Goed gedrag kun je leren!

Wat is PBS
Sinds 2014 is GBO de Wijngaard een gecertificeerde PBS-school. In februari 2021 heeft De Wijngaard als eerste school in Nederland voor de tweede keer het PBS certificaat ontvangen. PBS staat voor Positive Behavior Support. Het is een preventieve aanpak waarbij wij schoolbreed werken aan het creëren van een veilig en positief schoolklimaat. Dit positieve klimaat bevordert het leren en heeft als doel om gedragsproblemen te voorkomen of te doen afnemen.
PBS gaat uit van drie kernwaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid en richt zich op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag.
Door het gewenste gedrag te bekrachtigen met veel positieve aandacht en beloningen zullen kinderen zich veiliger voelen, meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk beter gaan presteren.
PBS is niet alleen een aanpak van de klas en de leerkracht. Alle medewerkers van de school zoals leerkrachten, directie, logopedist, orthopedagogen, intern begeleider en onze ouders werken intensief samen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

taalgroep

PBS op GBO de Wijngaard
Vanuit de drie kernwaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid stellen we duidelijke en visuele gedragsverwachtingen op voor alle ruimtes in en rond de school. Denk hierbij aan de klas, de gang en het schoolplein. Ook ruimtes als het toilet, de gymzaal en het handvaardigheidslokaal kennen hun eigen gedragsverwachtingen. Bij elke ruimte of kernwaarde wordt een gedragsverwachting beschreven:

taalgroep

Voor onze leerlingen levert dit een duidelijke en herkenbare structuur op.

Op GBO de Wijngaard is gedrag ook een vak. Wij geven gedragslessen aan de hand van de drie kernwaarden waarbij wij gewenst gedrag aanleren. Onder het motto “alles wat aandacht krijgt, groeit” worden leerlingen bij ons beloond bij goed gedrag. Wij geven veel positieve aandacht door complimenten te geven en te benoemen wat de leerlingen goed doen. Daarnaast hebben wij een PBS beloningssysteem. Wanneer een leerling bijvoorbeeld laat zien dat hij of zij zich goed kan houden aan een gedragsverwachting, dan kan hij van een medewerker een zogenoemd PBS kaartje krijgen. Deze kaartjes worden in de klas verzameld. Bij een afgesproken aantal kaartjes volgt een PBS groepsbeloning. Denk hierbij aan een leuke activiteit, net iets langer buitenspelen of een spelletjeskwartiertje.

taalgroep

De pijlers van PBS

  • Het is een schoolbrede aanpak vanuit gezamenlijke waarden;
  • Preventie staat centraal;
  • De PBS-school werkt vanuit basiswaarden, heeft heldere gedragsverwachtingen, leert gewenst gedrag        systematisch aan en bekrachtigt dit gedrag systematisch;
  • De PBS-school neemt beslissingen op basis van data;
  • De PBS-school en ouders zijn partners in de ontwikkeling van het kind;
  • PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem;
  • Het PBS gedragsteam bewaakt het proces in de school.

 

Het PBS gedragsteam
Binnen de school is er een PBS gedragsteam. Dit gedragsteam bestaat uit de coördinator een vertegenwoordiger uit iedere bouw, vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel en de directie. In schooljaar 2023-2024 zijn dit de leden van het gedragsteam:
– Coördinator: Bettina Schram
– Vertegenwoordigers vanuit de bouw: Marjan Schouten (OB), Pauline Perry (MB), Sharon Trommel (BB).
– Onderwijsondersteunend personeel: Claude Marsman, Michelle Kamer, Sara van der Veer en Linde Pes
– Directie: Ruth Schraven
De primaire taak van het team is om gegevens van gedragingen binnen de school te verzamelen en te analyseren. Dit gebeurt op individueel-, groeps- en schoolniveau. De gegevens worden gebruikt om gedrag vroeg te kunnen signaleren en waar nodig om ondersteuning op maat aan te bieden.

taalgroep