Pedagogisch klimaat


Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen. Pas dan komen ze toe aan het volledig benutten van hun mogelijkheden. Een duidelijke en vooral voor kinderen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk.
Het is belangrijk dat kinderen zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt verbonden.
In een dergelijk klimaat wordt iedereen geaccepteerd zoals hij is.
Dit wil niet zeggen dat alles zomaar wordt goedgekeurd. Binnen de school zijn heel duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat wel en niet kan en mag.

Sinds enkele jaren werken we met het programma Positive Behaviour Support (PBS).
Dit programma is gericht op positief opvoeden. Wij richten ons hierbij vooral op wat goed gaat en geven kinderen daar positieve feedback op.

PBS heeft de volgende pijlers :

  • het is een schoolbrede aanpak vanuit gezamenlijke waarden
  • preventie staat centraal
  • de PBS-school werkt vanuit basiswaarden, heeft heldere gedragsverwachtingen, leert gewenst gedrag systematisch aan en bekrachtigt dit gedrag systematisch
  • de PBS-school neemt beslissingen op basis van data
  • de PBS-school en ouders zijn partners in de ontwikkeling van het kind
  • PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem

Het PBS gedragsteam bewaakt het proces in de school.
Dit gedragsteam bestaat uit de coördinator, een vertegenwoordiger uit iedere bouw, een vertegenwoordiger van het onderwijsondersteunend personeel en de directie.
Sinds januari 2014 zijn wij een gecertificeerde PBS-school.

Naast PBS als basis gebruiken we voor de vorming van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen de methode De Vreedzame School.

Voorspelbaarheid en structuur

Voor alle leerlingen in de school is het belangrijk dat de dag zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Dit proberen we o.a. te bereiken door een vaste, voor kinderen herkenbare dagindeling te hanteren.
In iedere klas staat dagelijks het rooster op een vaste plek op het bord. Daarbij gebruiken we per bouw dezelfde pictogrammen.
Daarnaast is de voorspelbaarheid van het gedrag van de leerkracht belangrijk. Dit is o.a. terug te zien in het klassenmanagement en het Passend Lesmodel dat we hanteren.
Om het gevoel van veiligheid ook tijdens de pauzes te waarborgen zijn er afwisselende pauzetijden voor onder-, midden- en bovenbouw.
In de pauze zijn er altijd teamleden om toezicht te houden.
Deze teamleden, de pleinwachten, zijn herkenbaar aan de gele vestjes.

Anti-pestprotocol

2020-2021

Download PDF