Aanmelden


Heeft u vragen over de aanmeldprocedure dan kunt u contact opnemen met: [email protected]

Handelingsgericht Arrangeren:

Binnen de huidige school worden de ondersteuningsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van het kind en de concrete hulpvraag van school en/of ouders vastgesteld en geplaatst in het zogenaamde groeidocument.

Zodra het groeidocument ontvangen is door het samenwerkingsverband, wordt er een trajectbegeleider benoemd. Vervolgens vindt er een overleg plaats met alle betrokken rondom het kind, het mdo (multidisciplinair overleg).

Alle acties en afspraken binnen het handelingsgerichte proces worden ook in het groeidocument opgenomen, zodat er een compleet beeld van het kind en het te volgen proces ontstaat en duidelijk is waar de noodzakelijke extra ondersteuning uit zal bestaan. Het bieden van de extra ondersteuning kan op veel plaatsen worden geboden; bij voorkeur huisnabij, in regulier onderwijs.

In het mdo kan worden vastgesteld dat een plaatsing binnen het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk is. Vanuit het samenwerkingsverband zal een tweede deskundige betrokken worden, voordat een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Aan de eis van deskundigenadvies is voldaan.

Wilt u meer lezen over handelingsgericht arrangeren, zie de website van Unita: www.swvunita.nl