Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap op de Wijngaard en binnen stichting Elan 

Wat is de MR?

Het Nederlands onderwijs verplicht dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Een MR telt minstens vier leden en bestaat uit ouders/verzorgers en teamleden. Samen denken zij mee over de kwaliteit van de school. Op de Wijngaard bestaat de MR uit vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding, OMR) en twee personeelsleden (de personeelsgeleding, PMR). Alle ouders en schoolmedewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR vergadert ongeveer eens per zeven à acht weken. De MR houdt de ouders/verzorgers en personeelsleden op de hoogte van relevante informatie.

In de Wet medezeggenschap op scholen en het Medezeggenschapsreglement staan de werkzaamheden en rechten van de MR. Dit zijn de belangrijkste punten: 

  • Iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen. 
  • Alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen. 
  • Er is openheid, zowel binnen de MR als richting de school.

MR op de Wijngaard

Op de Wijngaard bestaat de MR momenteel uit medewerkers Marjan Stouten en Sara van der Veer, en uit ouders Sophie Wijnnobel en Ward Goderie.

De MR mag met de directeur van de Wijngaard alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. De MR kan bijvoorbeeld haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan en de klachtenregeling.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en de taken van de directeur en nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt minimaal twee keer per jaar de dagelijkse zaken op school met de MR.

Heeft u vragen, opmerkingen of onderwerpen die u op de agenda wilt zetten? Neem dan contact op met de MR via ons algemene e-mailadres [email protected].

Wat is de GMR?

Het bestuur van stichting Elan heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en personeelsleden van de verschillende scholen van stichting Elan. De GMR denkt mee over bestuursbesluiten en heeft hier op verschillende onderdelen zeggenschap in. Namens de Wijngaard neemt orthopedagoog Linde Pes deel aan de GMR.