Ziek melden en verlof

Afwezig wegens ziekte, tandarts- of doktersbezoek

Is uw kind afwezig wegens ziekte, tandarts- of doktersbezoek? Meld dit dan vóór 8.30 uur bij school. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer van de school of via de app Parro naar de leerkracht van uw kind.

Schoolverzuim
De school voert een actief beleid in het voorkomen van schoolverzuim. Als kinderen niet zijn afgemeld, bellen we naar huis. Bij veelvuldig verzuim vindt er een gesprek plaats tussen ouders/verzorgers en school. Wanneer er geen verbetering optreedt, zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

Afmelden vervoer
Komt uw kind met de taxi of bus naar school? Vergeet uw kind bij ziekte of afwezigheid dan niet af te melden bij de vervoersmaatschappij.

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet bepaalt dat elke leerling die op school is ingeschreven, de school ook daadwerkelijk bezoekt. De directeur mag bij ‘gewichtige omstandigheden’ verlof geven, maar niet meer dan tien dagen per schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:

  • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners
  • Huwelijk van familie (eerste/tweede/derde graad) of een 12,5-, 25-, 40- of 50-jarig huwelijksfeest
  • Verhuizing
  • Gezinsuitbreiding
  • Geloofsfeestdagen voor leerlingen, zoals het Suikerfeest

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen? Dien dan zo vroeg mogelijk een schriftelijk verzoek in bij de directeur. Het formulier hiervoor kunt u hieronder downloaden. Verlof aansluitend aan een reguliere vakantie om zo een vakantie te verlengen is niet toegestaan.