Klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt.

Deze ‘huis-tuin-en-keuken-zaken’ bespreekt u met de leerkracht van uw kind en / of andere direct betrokkene.

Wij gaan ervan uit dat elke leerkracht u en / of uw kind serieus neemt en goed naar u en / of uw kind luistert en samen met u en / of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Wanneer u toch het gevoel krijgt dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, neemt u dan contact op met de directie of de interne contactpersoon.

De interne contactpersoon is aangesteld om er voor te zorgen dat klachten op een passende manier worden afgehandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is mevr. Thecla Radersma.

U of uw kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wil praten. Deze gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.

Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon hierover te praten. Bij machtsmisbruik gaat het over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy.

In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de klachtencommissie.

Onze school is aangesloten bij de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. Adres en telefoonnummer van de commissie vindt u in hoofdstuk 10.6 van onze schoolgids.

Samenvattingklachtenregeling
Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht; > bij onvoldoende resultaat >
overleg met de directie of overleg met de interne contactpersoon; > bij onvoldoende resultaat >
indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur (zie 10.5).