Klachtenregeling


Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan en worden fouten
gemaakt. Ouders en verzorgers zijn altijd welkom om dit met ons te bespreken.
Samen streven we naar een oplossing. Klachten of vragen kunt u in eerste
instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet leiden tot een
voor u voldoende afhandeling van uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de
directie, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker of de
orthopedagoog/psycholoog.
Klachten over ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals: pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een
beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersoon op school. De
interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe
vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure.
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe
vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De
externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Naam: CED Groep, Angela Groen
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 010-4071993
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact
opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via
telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot
17.00 uur.
Onafhankelijk onderzoek
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving
onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de landelijke klachtencommissie
(www.gcbo.nl). De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk
sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een
schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk
verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag
verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Samenvattingklachtenregeling
Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht; > bij onvoldoende resultaat >
overleg met de directie of overleg met de interne contactpersoon; > bij onvoldoende resultaat >
indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.  

Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur (zie 10.5).