Onderwijs

Gespecialiseerd basisonderwijs

De Wijngaard is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO). Dit betekent dat we leerlingen op school hebben die wat meer moeite hebben met leren of met hun gedrag. We bieden hen een veilige en warme leeromgeving zodat ze weer met plezier naar school gaan en daardoor tot leren komen. We werken in kleine groepen en kunnen meer tijd aan de kinderen besteden, we bieden onderwijs en zorg op maat. Onze missie is: Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan!

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling van onze school stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staan onder meer de verwachte uitstroombestemming van de leerling en de leerdoelen. Een OPP is bedoeld om doelgericht te werken met een leerling en zijn/haar ontwikkeling goed te volgen.

Een OPP wordt in de eerste weken van een nieuw schooljaar met ouders/verzorgers besproken. Gebleken is dat een succesvolle schoolontwikkeling hand in hand gaat met een goede samenwerking tussen school en thuis. Tijdens het OPP-gesprek schenken wij aandacht aan de samenwerking tussen leerling, ouder/verzorger en leerkracht. Aan het einde van het gesprek ondertekenen de ouders/verzorgers het OPP en legt de leerkracht de gemaakte afspraken vast.

Ondersteuningsniveaus

Op onze school werken wij met een structuur die uitgaat van drie ondersteuningsniveaus:

Ondersteuningsniveau 1: Deze basiszorg is voldoende voor 75 % van onze leerlingen.
Ondersteuningsniveau 2: Een intensievere vorm van ondersteuning, die meestal geldt voor een klein groepje leerlingen in de klas. Dit zijn leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is.
Ondersteuningsniveau 3: Deze zeer intensieve vorm van ondersteuning geldt meestal voor een enkele leerling binnen de groep.

Ondersteuningsteam

Leerlingen in ondersteuningsniveau 3 worden één keer per zes weken besproken in het ondersteuningsteam. In dit team zitten de directeur, orthopedagoog, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker, logopedist, jeugdarts en eventueel andere deskundigen. Leerlingen die in het ondersteuningsteam worden besproken, krijgen een casemanager. Deze zorgt voor een goede coördinatie van de ondersteuning en heeft dus nauw contact met de leerkracht. De leerkracht zal ouders/verzorgers altijd informeren en op de hoogte gehouden als een leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam.

Extra ondersteuning

Intern begeleider
De intern begeleider (IB’er) coördineert de ondersteuning voor de kinderen in de groepen. De IB’er richt zich in eerste instantie op het coachen en ondersteunen van de leerkracht. Ook is de IB’er verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de school. 

Orthopedagogen
De orthopedagogen nemen psychologische testen af. Zij helpen bij het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven op en bespreken deze samen met de intern begeleider en de leerkracht. Wanneer een leerkracht vragen heeft over het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling, kan de orthopedagoog de leerkracht hierbij ondersteunen. 

Schoolmaatschappelijk werker
Onze schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen school, thuis en eventueel betrokken hulpverleningsinstanties. Zij werkt met ouders en kinderen voor wie het extra belangrijk is om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. 

Logopedische ondersteuning
Problemen in de spraak- en taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van kinderen. Zonder taal is het immers moeilijk duidelijk te maken wat we denken, voelen of willen. Ook voor het leren lezen, schrijven en rekenen is een goede ontwikkeling van de spraak en taal van belang. Problemen bij het leren lezen en schrijven kunnen komen door een gebrekkige spraak– en taalontwikkeling. Alle nieuwe leerlingen worden door de logopedist onderzocht. Naar aanleiding hiervan kan, samen met de leerkracht, worden besloten om logopedische hulp te bieden. Dit kan individueel of in kleine groepjes zijn en varieert van één tot twee keer per week. Daarnaast verzorgt onze logopedist woordenschatonderwijs in de onderbouwgroepen. 

Kinderfysiotherapie en ergotherapie
De kinder- en ergofysiotherapeut richt zich op kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben rondom de motorische ontwikkeling. 

Sociale vaardigheidstraining
Binnen de groepen wordt gewerkt met PBS, de methode De Vreedzame School en Taakspel.  Alle groepen volgen het Rots & Water-programma. Dit is een weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining die de leerlingen bewust maakt van hun eigen gedrag. Ze leren samen te werken en te spelen, zich te concentreren, hun eigen grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te respecteren. Aanvullend bieden we vanuit de Rots & Water-methodiek weerbaarheidstrainingen aan in kleine groepjes. 

Keep Cool
Twee keer per jaar bieden de orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker in een kleine groep de Keep Cool-training aan. Leerlingen leren tijdens deze training hun eigen boosheid te herkennen en ze oefenen met alternatief gewenst gedrag. De leerling stelt samen met ouders, leerkracht, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker doelen op om tijdens de training aan te werken.

Onderwijs- jeugdzorgarrangement (OZA)
Binnen onze school werken wij intensief samen met de jeugdhulpverlening in de vorm van een Onderwijs- jeugdzorgarrangement (OZA). De leerling stelt samen met ouders, leerkracht, ambulant begeleider en schoolmaatschappelijk werker doelen op.  Voorbeelden hiervan zijn het onderhouden van vriendschappen, weerbaarbaarder worden en leren voor jezelf op te komen. OZA maakt het mogelijk zowel thuis als op school kortdurende hulp te krijgen van de ambulant begeleider en schoolmaatschappelijk werker om deze doelen te behalen.

Buurtsportcoach
Op de Wijngaard bieden buurtsportcoaches verschillende pleinsporten en sportactiviteiten aan tijdens pauzes.