Taalgroep


De Taalgroep

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 is een tweede Taalgroep van het Samenwerkingsverband Unita gestart. Deze groep is gehuisvest in het schoolgebouw van De Wijngaard. Dit betekent dat kinderen komend van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Unita uit de regio Huizen, dicht bij huis kunnen profiteren van dit unieke, gespecialiseerde zorgarrangement. Plaatsing gebeurt via een MDO (Multi Disciplinair Overleg) met een ambulant begeleider van Unita. De kinderen blijven ingeschreven op de eigen basisschool.

De taalgroep is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 met ernstige lees- en/of spellingproblemen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces, of dyslexie. Veelal lezen en spellen deze leerlingen niet meer vergelijkbaar met de andere kinderen van de eigen groep. Vaak is er sprake van handelingsverlegenheid bij de leerkrachten. Naast intensieve begeleiding van het lezen en spellen wordt tevens aandacht besteed aan psycho-educatie. Ernstige lees- en spellingsproblemen hebben immers niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook op het gevoel van welbevinden op school en op het zelfbeeld.

De Leerlingen komen op drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) naar de Taalgroep. De andere twee dagen (maandag en vrijdag) zijn zij op de eigen school. Plaatsing is tijdelijk met een duur van maximaal 1 jaar. Bij terugplaatsing worden handelingsadviezen overgedragen aan kind, ouders en leerkracht.

De Taalgroep heeft plaats voor 12 kinderen en wordt begeleid door Sabrina Meijn (Ambulant begeleider en Leesspecialist) en Alette Visser- van Wessel (Ambulant begeleider en Leesspecialist).

taalgroep

Criteria voor plaatsing

Unita kan een tijdelijk arrangement afgeven voor plaatsing in de Taalgroep op basis van onderstaande criteria:

1. Kinderen met een ernstige achterstand op het gebied van lezen en spelling ±1½ jaar, (het kind presteert voldoende op het gebied van rekenen);
2. Leeftijdscategorie: kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs;
3. Hardnekkige problemen met automatiseren (DMT) score D of E. Klepelscore beneden de kritische standaardscore van 7;
4. Een complete beschrijving van het (taal)voortraject in het MDO door de desbetreffende school. De school moet aantonen, met behulp van handelingsplannen, welke lees- en/of spellingsinterventies er zijn ondernomen en met welk leerrendement. Hulpactiviteiten: Protocol Dyslexie is vanaf de onderbouw ingezet;
5. Een geldig (recent) psychologisch onderzoek;

Bovendien zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk:

1. De school is bereid tot regelmatig afstemmingsoverleg met de Taalgroep medewerkers over de ontwikkelingen en is bereid om de nieuwverworven vaardigheden en inzichten van het kind te begeleiden in de basisschoolsituatie;
2. De ouders zijn bereid tot overleg over de behandeling, vorderingen en het toekomstperspectief van hun kind. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de huiswerkopdrachten van hun kind actief en serieus begeleiden en ondersteunen;
3. Het kind heeft voldoende draagkracht om met de schoolwisselingen om te gaan;
4. De lees en/of spellingsgebieden moeten het hoofdprobleem zijn bij de leerling.

N.B. Alleen leerlingen van een bij het Samenwerkingsverband Unita aangesloten basisschool komen in aanmerking voor plaatsing. De toelating ligt bij Unita.

Afspraken rond plaatsing

De plaatsing is parttime en tijdelijk voor de duur van maximaal één jaar. De leerling blijft ingeschreven op de toeleverende basisschool.

Via een MDO wordt samen besloten tot aanvraag van een plaatsing in de Taalgroep. Als hiertoe besloten is, moet er door de directeur van het samenwerkingsverband akkoord gegeven worden voor een plaatsing.

Ouders en de toeleverende basisschool worden gedurende die periode begeleid door de Taalgroep-medewerkers, zodat de leerling adequaat onderwijs geboden kan worden zowel binnen de specialistische setting van de Taalgroep, als binnen de school van herkomst en in de thuissituatie. Er zijn regelmatig contactmomenten met ouders en eigen leerkrachten.

Ouders en de toeleverende school zorgen voor optimale aanwezigheid van de leerling op de Taalgroepdagen.

In de drie dagen van de Taalgroep wordt er lesgegeven met een eigen programma voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het niveau van de leerlingen. Elk kind volgt daarbij een individueel traject, waarbij gekeken wordt hoe het kind zo goed mogelijk weer aansluiting kan vinden bij de groepsinstructie op de eigen school.

Er wordt ook elke dag gerekend. Dit gebeurt met lesstof van de eigen school. De rekenmaterialen van de eigen groep worden hierbij tijdelijk in de Taalgroep gebruikt. Er is wekelijks afstemming over de rekenstof.

Er wordt regelmatig getoetst. Toetsgegevens worden doorgegeven aan ouders en de eigen school. Toetsen die in de Taalgroep worden afgenomen, kunnen gedurende de plaatsing niet in de eigen school afgenomen worden.

Na de Taalgroep:

Het is de bedoeling dat de kinderen na een zo kort mogelijke periode weer volledig teruggaan naar hun eigen school. Deze terugplaatsing gaat altijd in overleg met alle betrokkenen volgens de terugplaatsingsprocedure.

Criteria voor terugplaatsing:

 De gestelde leerdoelen zijn bereikt;
 De eigen school streeft naar voldoende didactische en professionele mogelijkheden en middelen, om deze leerling met de nieuwverworven vaardigheden en inzichten structureel verder te helpen ontwikkelen en past dit ook toe voor de leerling.
 De Taalgroep medewerkers hebben de speciale onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht op het gebied van remediëren, compenseren en dispenseren.
 Het kind is in staat met de nieuwe vaardigheden aansluiting te vinden bij de instructiegroep van de eigen klas.

Tijdens mondeling overleg zijn afspraken gemaakt met de leerkracht en de IB-er over de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft, om de instructies in de eigen groep te kunnen volgen.

Voor meer informatie over de Taalgroep verwijzen wij u graag naar de website van Unita (arrangement Taalgroep), of telefonisch naar het loket van Unita (035 621 58 35).